Προσωπικά Δεδομένα

Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ/ΤΡΙΤΟΥ ΠΟΥ ΕΝΕΠΛΑΚΗ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ.

Η εταιρεία MAPFRE Asistencia (υποκατάστημα Ελλάδας, Λ. Μεσογείων 473, Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 153 43) υπό την ιδιότητά της είτε ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας για το αρχείο που η ίδια τηρεί (ως ασφαλίστρια εταιρεία) είτε ως Εκτελούσα την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει την αστική ευθύνη του οχήματος, τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων που εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα αποκλειστικά για τον σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου και φροντίδας ατυχήματος.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι: (α) η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, όπως η εκτίμηση, ο έλεγχος και ο διακανονισμός ή μη των αναγγελθεισών απαιτήσεων και η καταβολή της τυχόν οφειλόμενης αποζημίωσης, (β) η αξιολόγηση των προϋποθέσεων της κάλυψης «Φροντίδας Ατυχήματος», (γ) η συμμόρφωσή της με την εφαρμοστέα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ασφαλιστικές εταιρείες, (δ) η θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων της για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της και (ε) η χρήση των δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα τον ποιοτικό έλεγχο και βελτίωση της διαχείρισης του ασφαλιστικού προγράμματος και των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς είναι τα εξής :

  • Τα στοιχεία ταυτoποίησής σας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Δίπλωμα Οδήγησης, ΑΦΜ, κλπ.).
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.) .
  • Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN) ή της πιστωτικής κάρτας σας.
  • Τα στοιχεία του οχήματός σας (αριθμός κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας) .
  • Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, επιπλέον στοιχεία που θα αφορούν το συμβάν και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό συνέβη

Με την υποβολή της αναγγελίας ατυχήματος η MAPFRE Asistencia σας ενημερώνει ότι προβαίνει στην συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και στην διαβίβασή τους στην συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει την αστική ευθύνη του οχήματος, στην ασφαλιστική εταιρεία του τρίτου εμπλεκόμενου οχήματος (στα πλαίσια της εφαρμογής της Συμφωνίας του Φιλικού Διακανονισμού), στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σε εποπτικές ή δικαστικές αρχές ή σε συνεργάτες των ανωτέρω εταιρειών, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των νόμιμων ή των συμβατικών υποχρεώσεών τους και για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους ενώπιον των δικαστηρίων και των αρμοδίων αρχών. Μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την MAPFRE Asistencia στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPO.HELLAS@mapfre.com.

Β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Οι πληροφορίες ή/και τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, περιλαμβανομένων, εν προκειμένω, των δεδομένων υγείας σας, περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο του οποίου ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι:

• Ταυτότητα: MAPFRE Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros SA, με ΑΦΜ 098125936

• Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 473, 153 43 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα

• Τηλέφωνο: 210 65 04 000

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info-gr@mapfre.com

• Στοιχεία Επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων: DPO.HELLAS@mapfre.com

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η MAPFRE Asistencia επεξεργάζεται όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τα ενδιαφερόμενα μέρη απευθείας ή μέσω των μεσολαβητών της, καθώς και εκείνα που λαμβάνονται με την καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών ή ως αποτέλεσμα περιήγησης μέσω ιστοσελίδων Διαδικτύου ή άλλου μέσου, για την εφαρμογή της σύμβασης ή ερωτήματος, αίτησης ή αγοράς οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος, ακόμα και μετά το τέλος της προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Διαχείριση της ασφαλιστικής δραστηριότητας ή/και την εκπλήρωση της σύμβασης ή της προκαταρκτικής σύμβασης, καθώς και των νομικών υποχρεώσεων.

• Αξιολόγηση και οριοθέτηση κινδύνων, πρόληψη της απάτης και έρευνα σχετικά με την επιλογή κινδύνου και τη διαχείριση των απαιτήσεων, ακόμη και αν δεν έχει επισημοποιηθεί η ασφαλιστική σύμβαση και μετά την καταγγελία της, κατά περίπτωση. • Τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών και υπολογισμών, ερευνών, ανάλυσης των τάσεων της αγοράς και ελέγχων ποιότητας.

• Την επεξεργασία, την παρακολούθηση και την ενημέρωση οποιουδήποτε αιτήματος για πληροφορίες, επιχειρηματική, προ-συμβατική ή συμβατική σχέση οποιασδήποτε από τις διάφορες εταιρείες του Ομίλου MAPFRE και διαχείριση δραστηριότητας με ασφαλιστικούς μεσολαβητές.

• Συντήρηση και ολοκληρωμένη και κεντρική διαχείριση των σχέσεών της με τις διάφορες εταιρείες του Ομίλου MAPFRE.

Όλα τα δεδομένα που έχουν ληφθεί, καθώς και η επεξεργασία και οι σκοποί που αναφέρονται παραπάνω απαιτούνται για ή σχετίζονται με την κατάλληλη συντήρηση, εφαρμογή και έλεγχο της συμβατικής σχέσης. Μόνο εφόσον δεν προβάλατε ρητά αντίρρηση, οι αποδεκτοί σκοποί περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών και διαφημίσεων, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με προσφορές, προϊόντα, συστάσεις, υπηρεσίες, διαφημιστικά είδη και εκστρατείες αφοσίωσης πελατών της MAPFRE Asistencia και των διάφορων Εταιρειών του Ομίλου MAPFRE (www.mapfre.com) ή τρίτων εταιρειών με τις οποίες οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου MAPFRE έχει υπογράψει συμφωνία εταιρικής σχέσης, την εξαγωγή και αποθήκευση δεδομένων και τις έρευνες μάρκετινγκ για την προσαρμογή των εμπορικών προσφορών μας στο συγκεκριμένο προφίλ σας, τόσο σε περίπτωση που μια συναλλαγή είναι επίσημη είτε όχι, και μόλις λήξει η υφιστάμενη συμβατική σχέση. Προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά το ασφαλιστικό συμβόλαιο και να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με βάση τις πληροφορίες που μας παρέχετε, θα δημιουργήσουμε διαφορετικά προφίλ βάσει των ενδιαφερόντων και των αναγκών σας και της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου MAPFRE, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται αυτοματοποιημένες αποφάσεις βάσει αυτών των προφίλ.

Για πόσον χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται θα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: (i) νομική υποχρέωση διατήρησης, (ii) διάρκεια της συμβατικής σχέσης και πλήρωση των ευθυνών που απορρέουν από την εν λόγω σχέση και (iii) αίτημα διαγραφής από τον ενδιαφερόμενο στις εφαρμοστέες περιπτώσεις.

Ποιο είναι το έννομο συμφέρον μας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην ενότητα “Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;”είναι η εφαρμογή του ασφαλιστικού συμβολαίου. Είστε υποχρεωμένοι να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να υπογράψετε το ασφαλιστικό συμβόλαιο. Αν δεν το κάνετε, η MAPFRE Asistencia διατηρεί το δικαίωμα να μην υπογράψει το ασφαλιστικό συμβόλαιο. Η μελλοντική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο τμήμα “Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;” βασίζεται στη συγκατάθεση που δώσατε. Σε καμία περίπτωση η ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης δεν θέτει όρους για την εφαρμογή του ασφαλιστικού συμβολαίου.

Σε ποιους αποδέκτες θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας;

Η MAPFRE Asistencia μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων σας και των δεδομένων σχετικά με τις αξιώσεις που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά συμβόλαια, αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται στην ενότητα “Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;”, σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, αντασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικούς πράκτορες, χρηματοπιστωτικές εταιρείες, κτηματομεσιτικές εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και ανήκουν στον όμιλο MAPFRE (www.mapfre.com), σε θυγατρικές και σε εταιρείες επενδύσεων, στο Ίδρυμα MAPFRE, σε δημόσιες αρχές και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες και με τις οποίες οι διάφορες εταιρείες του Ομίλου MAPFRE συνάπτουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης, είτε πρόκειται για επίσημη συναλλαγή είτε όχι και, μετά τη λήξη της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης, χωρίς να χρειάζεται να κοινοποιεί κάθε πρώτη ανακοίνωση που αποστέλλεται στους προαναφερθέντες αποδέκτες. Ομοίως, κάθε εταιρεία που είναι μέλος του ομίλου MAPFRE (www.mapfre.com), θυγατρικές και επενδυτές μπορούν να κοινοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες εταιρείες προκειμένου να διεξάγουν ολοκληρωμένη και κεντρική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και των διαφόρων εταιρειών του Ομίλου MAPFRE και προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να επωφεληθούν από τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα τους από οποιαδήποτε από τις εν λόγω οντότητες, τηρώντας σε κάθε περίπτωση την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για κάθε πρώτη επικοινωνία που πραγματοποιείται. Η επικοινωνία δεδομένων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου MAPFRE είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ολοκληρωμένης και κεντρικής διαχείρισης της σχέσης σας με την MAPFRE Asistencia την εφαρμογή των εκπτώσεων ασφαλίστρων και άλλα οφέλη που προκύπτουν από αυτό το γεγονός και τη διαχείριση προγραμμάτων αφοσίωσης πελατών, εάν εγγραφείτε σε αυτά. Ως μέρος της επικοινωνίας που περιγράφεται στον παρόν τμήμα, οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων μπορούν να γίνουν σε τρίτους ή σε διεθνείς οργανισμούς, είτε υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκειά τους είτε όχι. Οι διεθνείς διαβιβάσεις προς χώρες που δεν μπορούν να εγγυηθούν επαρκές επίπεδο προστασίας πραγματοποιούνται κατ’ εξαίρεση και θα γίνονται όποτε που είναι αναγκαίες για την κατάλληλη ανάπτυξη της συμβατικής σχέσης.

Τα στοιχεία ταυτoποίησής σας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Δίπλωμα Οδήγησης, ΑΦΜ, κλπ.).

  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.) .
  • Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN) ή της πιστωτικής κάρτας σας.
  • Τα στοιχεία του οχήματός σας (αριθμός κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας) .
  • Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, επιπλέον στοιχεία που θα αφορούν το συμβάν και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό συνέβη

Με την υποβολή της αναγγελίας ατυχήματος η MAPFRE Asistencia σας ενημερώνει ότι προβαίνει στην συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και στην διαβίβασή τους στην συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει την αστική ευθύνη του οχήματος, στην ασφαλιστική εταιρεία του τρίτου εμπλεκόμενου οχήματος (στα πλαίσια της εφαρμογής της Συμφωνίας του Φιλικού Διακανονισμού), στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σε εποπτικές ή δικαστικές αρχές ή σε συνεργάτες των ανωτέρω εταιρειών, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των νόμιμων ή των συμβατικών υποχρεώσεών τους και για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους ενώπιον των δικαστηρίων και των αρμοδίων αρχών. Μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την MAPFRE Asistencia στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPO.HELLAS@mapfre.com.